top of page
14086224_10205079434305508_5613124845308665970_o (1)_edited.jpg

Social Revolution Marketing การตลาดเพื่อคุณภาพชีวิตของสังคม

Social Revolution หรือ การปฏิวัติทางสังคมได้เปลี่ยนลำดับความสำคัญจากการอยู่รอดไปสู่มาตรฐานการครองชีพ และ ในยุคนี้ไปสู่คุณภาพชีวิต ต้องให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม คุณภาพชีวิตสูง เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ปรัชญา และเทคโนโลยีไปพร้อมกับระบบการเมือง

LUOT มีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าประสงค์ของ Sustainable Development Goals: SDGs เราสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย เราสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน  ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เราให้บริการออกแบบและจัดทำโครงการด้านการตลาดเพื่อคุณภาพชีวิตของสังคมสำหรับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาศัยแนวทาง "ให้คนไทยได้หัวเราะ" ที่เป็นพันธกิจของเรา

Welcome
to Laughter World

เราสามารถเสนอการจัดกิจกรรมได้ทั้งทาง Online และ Offline รวมทั้งจัดการบรรยาย ฝึกอบรมต่างๆ โดยการใช้ LY-A Laughter Yoga Applied หรือ โยคะหัวเราะประยุกต์สมัยใหม่ เราเชื่อว่า เราคือ "ทีมแห่งเสียงหัวเราะ" ที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยทุกคน

ร่วมรณรงค์ชีวิตที่มีคุณภาพผ่าน Laughter Yoga Applied
โยคะหัวเราะประยุกต์เพื่อสังคม

เป้าหมายการพัฒนาของ LUOT สะท้อน ‘4 เสาหลักของการปฏิวัติคุณภาพชีวิตของสังคมผ่านโยคะหัวเราะประยุกต์’ (Four Pillars of LY-A) คือ มิติด้านสุขภาพกายใจ ชุมชนและสังคม มิติด้านการสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก รวมทั้งด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เชื่อมร้อยคุณภาพชีวิตของสังคมไว้ด้วยกัน

LUOT รับเป็นสื่อกลางและศูนย์กลาง
ของงานโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน

เราผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการสร้างงานโครงการภายใต้พันธกิจ "ให้คนไทยได้หัวเราะ" บูรณาการองค์ความรู้ในด้านโยคะหัวเราะประยุกต์และสุขภาวะในชุมชน เพื่อให้ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาวะ ได้นำไปปรับใช้ สร้างเสริมชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเสียงหัวเราะ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

ชุมชนสามารถได้คุณค่าจาก  LY และ LY-A นำไปใช้ได้จริง

 

  • ชุมชนสุขภาพกายดี (ด้วยเสียงหัวเราะ)

  • ชุมชนสุขภาพจิตดี (ด้วยเสียงหัวเราะ)

  • ชุมชนทัศนคติเชิงบวก (ด้วยเสียงหัวเราะ)

  • ชุมชนน่าอยู่ (ด้วยเสียงหัวเราะ)

  • ชุมชนอารมณ์ดี (ด้วยเสียงหัวเราะ)

  • ครอบครัวดี สังคมดี (ด้วยเสียงหัวเราะ)

ชุมชนแข็งแรง

ประเทศชาติแข็งแรง

ประชาสัมพันธ์บริษัท

การตลาดสนับสนุนสังคม

LY Leader & Teacher

มีงานทำ

LUOT เป็นสื่อกลาง

ศูนย์ประสานงาน

ปรึกษาการจัดกิจกรรมกับเรา

ทีมงานของเราคือ "ตัวจริง" ขององค์ความรู้ในด้านการใช้โยคะหัวเราะสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและทรัพยากรมนุษย์ เราเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศแบบครบวงจร

อาสาสมัครพัฒนาชุมชน

อาสาสมัครพัฒนาชุมชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อาสาสมัครพัฒนาชุมชน

อาสาสมัครพัฒนาชุมชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อาสาสมัครพัฒนาชุมชน

อาสาสมัครพัฒนาชุมชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

bottom of page