top of page

จากการขับเคลื่อนระดับโลกลงสู่สังคมไทย

เราต่อยอดศาสตร์และศิลป์ของศาสตร์วิชาโยคะหัวเราะซึ่งเป็นการขับเคลื่อนในระดับโลกลงสู่สังคมไทย และประยุกต์ให้เป็นบริบทที่เหมาะกับคนไทย

ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง

Welcome to LUOT
Laughter University of Thailand

LUOT-Laughter University of Thailand ปรารถนาจะส่งต่อองค์ความรู้สากลในการใช้ศาสตร์วิชาโยคะหัวเราะสู่สังคมไทย ทั้งในความรู้พื้นฐานเพื่อสุขภาพ ความสุข สันติภาพ และในด้านของมุมมองทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใจ จิต กาย การประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ผสานกับการสร้างการเรียนรู้สู่สังคมและชุมชนต่างๆ สร้างผู้นำแห่งเสียงหัวเราะ และในมุมมองของธุรกิจเพื่อสังคม และทำงานคู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนในระดับโลกของ Laughter Yoga International

Our Latest Events

หลายวัน
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน เพื่อเป็น Certified Laughter Facilitator ตามหลักมาตรฐานสากล ที่สร้างโดย Dr Kataria School of Laughter Yoga หรือ Laughter Yoga International ที่ บ้านคีตา จังหวัดเชียงราย สำหรับ ผู้ที่ต้องการสอน Laughter Yoga ให้กับลูกค้า หรือ เพิ่มเติมในการทำงาน

Our Latest News