top of page

จากการขับเคลื่อนระดับโลกลงสู่สังคมไทย

เราต่อยอดศาสตร์และศิลป์ของศาสตร์วิชาโยคะหัวเราะซึ่งเป็นการขับเคลื่อนในระดับโลกลงสู่สังคมไทย และประยุกต์ให้เป็นบริบทที่เหมาะกับคนไทย

ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง

Welcome to LUOT
Laughter University of Thailand

LUOT-Laughter University of Thailand ปรารถนาจะส่งต่อองค์ความรู้สากลในการใช้ศาสตร์วิชาโยคะหัวเราะสู่สังคมไทย ทั้งในความรู้พื้นฐานเพื่อสุขภาพ ความสุข สันติภาพ และในด้านของมุมมองทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใจ จิต กาย การประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ผสานกับการสร้างการเรียนรู้สู่สังคมและชุมชนต่างๆ สร้างผู้นำแห่งเสียงหัวเราะ และในมุมมองของธุรกิจเพื่อสังคม และทำงานคู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนในระดับโลกของ Laughter Yoga International

Our Latest Events

หลายวัน
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน เพื่อเป็น Certified Laughter Facilitator ตามหลักมาตรฐานสากล ที่สร้างโดย Dr Kataria School of Laughter Yoga หรือ Laughter Yoga International ที่ บ้านคีตา จังหวัดเชียงราย สำหรับ ผู้ที่ต้องการสอน Laughter Yoga ให้กับลูกค้า หรือ เพิ่มเติมในการทำงาน

Our Latest News

Get Updates

หากคุณเชื่อในพลังแห่งเสียงหัวเราะ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเสียงหัวเราะไปกับ Laughter University of Thailand ในการส่งต่อความเบิกบานและพลั